Sunday, April 20, 2008

Course Outline / Syllabus

Agoo Computer College
Agoo , La Union

Silabus sa Filipino 2

I. Kurso : Filipino 2
II. Pamagat ng Kurso : Panitikang Filipino
III. Paglalarawan ng Kurso

Tatalakayin sa kursong ito ang bawat panahong pinagdaanan ng ating Panitikan mula pa sa kauna- unahang panahon bago dumating ang mga Kastila hanggang sa kasalukuyang panahon.
IV . Mga Layuning Panlahat
Inaasahang sa pamamagitan ng kursong ito , ang mga mag – aaral ay :
1. Malaman natin ang kasaysayan ng ating lahi , ang kalinangang Pilipino, ang ating pananampalataya at ang ating mga paniniwala , kultura , at kaisipang panlipunan.
2. Matalakay ang mga Panitikang Filipino noon at hanggang sa kasalukuyan at maihambing ang pagbago at paglinang ng mga akda ayon sa pagtalakay ng mga manunulat .
3. Masuri natin an gating sariling panitik ayon sa mga magagandang katangiang taglay nila .
4. Maipakita ang mga pagbabagong naganap sa panitik , kultura at kaugalian ng mga Pilipino sapul noong bago dumating ang mga Kastila hanggang sa kasalukuyang panahon .
V. Pangangailangan : wala
VI . Credit Unit : 3
VII. . Mga Kahingian
a. Mga gawaing bahay
b. Mga sulatin
c. Pasalitang pagtatalumpati at pagsasalaysay
d. Pakikilahok sa mga talakayan sa klase
e. Pagpasok
f. Pagsusulit at iba pang kahingian
VIII. . Mga Nilalaman ng Kurso

I. Panimula
A. Ano ang Tunay na Panitikan ?
B. Mga Kalagayang Nakapangyayari sa Panitikan
K. Ang Impluwensiya ng Panitikan
D. Ang Kasaysayang Panitikang Filipino
E. Mga Layunin sa Pag – aaral ng Panitikang Filipino
G.Pangkalahatang Uri ng Panitikan
a. Tuluyan
b. Patula
k. Mga Akdang Tuluyan
1. NObela o Kathambuhay
2. Ang Maikling Kuwento
3. Ang Dula
4. Ang Alamat
5. Ang Pabula
6 . Ang Sanaysay
7 . Talambuhay
8. Balita
9 . Talumpati
10 . Parabula
II . Panahon Bago Dumating Ang Mga Kastila
III . Panitikan Ng Panahon Ng Kastila
IV. Panahon Mg Propaganda
V. Panahon Ng Himagsikan
VI . . Panahon Ng Amerikano
VII. . Panahon Ng Hapones
VIII. Panahon Ng Bagong Kalayaan
IX . . Panahon Ng Aktibismo At Bagong Lipunan
X .Kasalukuyan , TUngo Sa Taong 2000

Sanggunian :

Salazar, Lucila A. et.al.. Panitikang Filipino . Katha Publishing Co. Inc. Quezon City . 1985 .
Santiago , Erlinda M. Panitikang Filipino . Kasaysayan at Pag – unlad
Pangkolehiyo . National Bookstore . Mnaila . 1989 .

Course Outline / Syllabus

Agoo Computer College
Agoo , La Union

Silabus sa Filipino 2

I. Kurso : Filipino 2
II. Pamagat ng Kurso : Panitikang Filipino
III. Paglalarawan ng Kurso

Tatalakayin sa kursong ito ang bawat panahong pinagdaanan ng ating Panitikan mula pa sa kauna- unahang panahon bago dumating ang mga Kastila hanggang sa kasalukuyang panahon.
IV . Mga Layuning Panlahat
Inaasahang sa pamamagitan ng kursong ito , ang mga mag – aaral ay :
1. Malaman natin ang kasaysayan ng ating lahi , ang kalinangang Pilipino, ang ating pananampalataya at ang ating mga paniniwala , kultura , at kaisipang panlipunan.
2. Matalakay ang mga Panitikang Filipino noon at hanggang sa kasalukuyan at maihambing ang pagbago at paglinang ng mga akda ayon sa pagtalakay ng mga manunulat .
3. Masuri natin an gating sariling panitik ayon sa mga magagandang katangiang taglay nila .
4. Maipakita ang mga pagbabagong naganap sa panitik , kultura at kaugalian ng mga Pilipino sapul noong bago dumating ang mga Kastila hanggang sa kasalukuyang panahon .
V. Pangangailangan : wala
VI . Credit Unit : 3
VII. . Mga Kahingian
a. Mga gawaing bahay
b. Mga sulatin
c. Pasalitang pagtatalumpati at pagsasalaysay
d. Pakikilahok sa mga talakayan sa klase
e. Pagpasok
f. Pagsusulit at iba pang kahingian
VIII. . Mga Nilalaman ng Kurso

I. Panimula
A. Ano ang Tunay na Panitikan ?
B. Mga Kalagayang Nakapangyayari sa Panitikan
K. Ang Impluwensiya ng Panitikan
D. Ang Kasaysayang Panitikang Filipino
E. Mga Layunin sa Pag – aaral ng Panitikang Filipino
G.Pangkalahatang Uri ng Panitikan
a. Tuluyan
b. Patula
k. Mga Akdang Tuluyan
1. NObela o Kathambuhay
2. Ang Maikling Kuwento
3. Ang Dula
4. Ang Alamat
5. Ang Pabula
6 . Ang Sanaysay
7 . Talambuhay
8. Balita
9 . Talumpati
10 . Parabula
II . Panahon Bago Dumating Ang Mga Kastila
III . Panitikan Ng Panahon Ng Kastila
IV. Panahon Mg Propaganda
V. Panahon Ng Himagsikan
VI . . Panahon Ng Amerikano
VII. . Panahon Ng Hapones
VIII. Panahon Ng Bagong Kalayaan
IX . . Panahon Ng Aktibismo At Bagong Lipunan
X .Kasalukuyan , TUngo Sa Taong 2000

Sanggunian :

Salazar, Lucila A. et.al.. Panitikang Filipino . Katha Publishing Co. Inc. Quezon City . 1985 .
Santiago , Erlinda M. Panitikang Filipino . Kasaysayan at Pag – unlad
Pangkolehiyo . National Bookstore . Mnaila . 1989 .

Saturday, April 19, 2008

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
13hq.com